Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Stichting Zr. Marie Adolphine

Ontstaan

De stichting is op 1 augustus 1951 opgericht onder de naam: Soeur Marie Adolphinestichting.
Deze naam werd later gewijzigd in: Stichting Zuster Marie Adolphine.

Doel

Het doel van de stichting is om de verering van de Heilig verklaarde Zuster Marie Adolphine te bevorderen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door met name de instandhouding van de gedachteniskapel.

De stichting is een katholieke burgerlijke rechtspersoon in de zin van de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland van 1995.

Mgr. Dr. van de Hende heeft als bisschop van Breda zijn goedkeuring gehecht aan de statuten van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 5 personen, die zich daarvoor geheel belangeloos inzetten.
Datzelfde geldt voor alle andere vrijwilligers, die zich inzetten voor de stichting.
Daarom is er ook geen beloningsbeleid.

 

 
Penningmeester: dhr. Bakx
Voorzitter: dhr. den Ouden
   
 

Secretaris: vacant

 
   
Ondersteuning: mevr. Rijk-Musters
Ondersteuning: dhr. Peeters
Ondersteuning: mevr. Peeters
Geestelijk adviseur: vicaris Verbeek
Geestelijk adviseur: diaken Keetelaar

 


De bestuursleden komen regelmatig voor overleg bij elkaar in de pastorie aan de Dorpsstraat te Ossendrecht en worden daar iedere keer weer gastvrij ontvangen.  

 

Jaarlijkse Feestdag

De stichting heeft een aantal vrijwilligers die zich inzetten bij de jaarlijkse feestdag, die ieder jaar gehouden wordt op 8 juli, mits deze op zondag valt en anders op de 1e zondag na de 8e juli.  

Op deze feestdag is er een stille gebedstocht, een processie en een H. Eucharistieviering.

Stille Gebedstocht

De Stille Gebedstocht gaat vanaf de kapel naar de Berghoeve.
Op die plaats heeft Zr. Marie Adolphine in haar jeugd de lagere school gevolgd. Daar wordt door de deelnemers aan de tocht enkele minuten 'stilgestaan' bij het leven van Zr. Marie Adolphine.

De deelnemers worden dan kort toegesproken, daar wordt ook het Adolphinelied gezongen en wordt het gebed tot Zr. Marie Adolphine gebeden.

 

 

Processie

De  ‘Adolphinegroep’ neemt ieder jaar deel aan de processie.   

Deze groep bestaat uit het schrijn met reliek van de heilige, het vaandel,  een aantal dames die gekleed zijn als zuster en een aantal jongeren, die gekleed zijn als bokser.

 

 

 

 

 

 

 

Plechtige Eucharistieviering

Na de processie wordt er in de St. Gertrudiskerk van Ossendrecht een plechtige eucharistieviering gevierd.
In 2010 was daar pater Van Aert bij aanwezig. Hij komt uit Huijbergen en is al jaren werkzaam in China en heeft reeds enkele malen de plaats bezocht, waar Zr. Marie Adolphine is vermoord.
Ook aanwezig waren daarbij enkele zusters uit China, die op dat moment voor studie in België verbleven.

  

 

 

 

 

 

 

Maria Ommegang in Bergen op Zoom

Ieder jaar loopt de ‘Adolphinegroep’ op de laatste zondag van juni mee in de Maria Ommegang in Bergen op Zoom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacramentsprocessie in Kwadendamme

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vaandel van Zr. Marie Adolphine wordt de 2e zondag van juni meegevoerd in de sacramentsprocessie in Kwadendamme.

Afbeeldingen van Zr. Marie Adolphine

In de St. Gertrudiskerk van Ossendrecht is een beeld van Zr. Marie Adolphine aanwezig en is ook haar beeltenis afgebeeld in een glas-in-loodraam. Dit is geschonken door de vroegere ‘varkensbond’;

De beeltenis van Zr. Marie Adolphine is ook te bezichtigen in een glas-in-loodraam van de eregalerij van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem;

In de Pauluskerk te Antwerpen is een beeld van Zr. Marie Adolphine aanwezig;

In de O.L. Vrouwe Kathedraal van Antwerpen is een tekening van Zr. Marie Adolphine aanwezig;

In de  Friezenkerk in Rome is een schilderij aanwezig met de afbeelding van Zr. Marie Adolphine;

In de Volksabdij te Ossendrecht is er in de gedachtenishoek een glas-in-loodraam aanwezig met de beeltenis van Zr. Marie Adolphine.

Financiële middelen

Om het doel van de stichting te bereiken zijn er financiële middelen nodig.

De stichting heeft geen winstoogmerk en de geldmiddelen bestaan uit:

donaties, erfstellingen en legaten, subsidies en overige baten (o.a. verkoop van artikelen).

Daarom verkoopt de stichting de volgende artikelen: 

Het stripboek “De Verre Bestemming”, medailles en kaarsen met daarop de afbeelding van Zr. Marie Adolphine, pentekeningen van Zr. Marie Adolphine, een boekje over Zr. Marie Adolphine, bidprentje met daarop een foto van Zr. Marie Adolphine en haar gebed.

Deze artikelen zijn te bestellen via de 'Contact' pagina.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  voor Zuidwest – Nederland onder nummer 41102388.

ANBI

De stichting wordt door de belastingdienst vanaf 1 januari 2010 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling), waarvan het RSIN-/fiscaal nummer is: 803131355. Giften aan de stichting kunnen daardoor door de gever van de inkomstenbelasting worden afgetrokken en de stichting hoeft de gift niet aan de belasting op te geven.